Editum, o.p.s.

 

Vycházka okolím Ledče nad Sázavou,  v sobota 13. 6. 2015

v rámci projektu

„Krajinou v souvislostech“

s podporou Fondu Vysočiny pořádá Editum, o.p.s.

Bez n‡zvu-1

Mapa vycházky 

Lektoři

Marek Chvátal – geologie, Jiří Těšínský – botanika, Oldřich Rod – entomologie, Jiří Hladovec – ochrana přírody

Úvodní slovo v učebně biologie ledečské základní školy

 

Tematické zastávky

 

Hradní skála: skalní výchozy pod ledečským hradem

Geologie: Významná geologická lokalita: čočka mramorů v rulách vypreparovaná erozní činností řeky Sázavy a Pivovarského potoka; vrásy, žilné horniny a křemenné žíly. Směrem k východu styk mramorů s rulami. Těsně za ním ústí staré štoly na těžbu stříbrných rud.

Botanika: http://botany.cz/

Ochrana přírody: výskyt Pelyňku metlatého (Artemisia scoparia) původní, vzácně se vyskytující bylina zařazená v červeném seznamu, (ale nezařazená mezi zvláště chráněné druhy). Hradní skály představuje typické stanoviště tohoto druhu – potřebuje suchá výslunná místa, preferuje bazické podklady (zde vápenec). Lokalita je v historické, zastavěné části města nad krajskou silnicí. Ovlivnění celé lokality včetně okolních svahů managementem údržby a zajištěním skály proti padání kamenů,. Příklad řešení různých společenských zájmů.

 

Lom Velká stráň: opuštěný lom na drcené kamenivo 1,5 km jjv. od náměstí

Geologie: V levé části lomu vystupují ruly, v pravé erlany a vápence. V minulosti zajímavé nálezy nerostů v pěkných ukázkách. Naproti přes Sázavu je zachován zbytek říční terasy z poslední doby ledové s hranci – valouny obroušenými větrem. Ukázky nerostů, hornin a hranců.

Botanika: x

Ochrana přírody: Lomy – charakteristický fenomén zdejší krajiny. Po ukončení těžby probíhají spontánní přírodní procesy směřující k obnově „přirozeného stavu. Sukcese, sukcesní řady, kolonizace, životní strategie druhů, další vývoj lokality. Hodnota pro ochranu přírody: specifické druhy a společenstva – biodiverzita, hodnota krajinného rázu. Otázka ohrožení a ochrany.

 

Šeptouchov: vrch záp. od náměstí

Geologie: Vrch tvořený rulami s čočkami vápenců, v nich jsou vyvinuty drobné chodbovité jeskyně „ledečského krasu“.

 

Xerofilní trávníky „Na sklakách k papírně“: SZ od náměstí

Entomologie: Nedávno zjištěn vzácný fytosaprofágní brouk Sedmorýžec ochmýřený – Euheptaulacus villosus (Gyllenhal, 1806). Ve Střední a Severní Evropě se projevuje spíše jako druh teplomilný. Jde o druh fytosaprofágní, který se u nás vyskytuje na stepních a lesostepních biotopech, na loukách při okrajích lesa a lesních světlinách. V jiných částech Evropy byl pozorován i na loukách blízko moře s písčitou nebo vápenitou půdou (Jessop 1986). Druh je evidován v Červeném seznamu bezobratlých (Král 2005) jako druh zranitelný (VU).

Ochrana přírody: Ohrožení a ochrany lokality.

 

Rašovec: svah nad železniční tratí na sz. okraji města

Geologie: Vápencová tělesa v rulách, dříve těžená na pálení vápna.

Botanika: x

Entomologie: zajímavý brouk Nosorožík kapucínek – Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758).

Jeho larvy se vyvíjí v rozkládajících se pařezech a vykotlaných kmenech listnáčů, převážně dubů, buků, ořešáků a j. Nalézají ale i sekundární stanoviště v podobě hromad tlejících pilin, v kompostové půdě (Bunalski 1999) apod. Jejich vývin trvá několik let v závislosti na podmínkách. Larva se třikrát svléká, před zakuklením může měřit až 12 cm. Kuklí se v kokonu, který si kolem sebe lepí s hlíny a pilin. Takovýto kokon může být velký jako kachní vejce. Sameček má nápadný růžek na hlavě a prohlubeň na štítě, kdežto samička má růžek jen naznačený. Druh je zapsán v Červeném seznamu bezobratlých (Král 2005) jako druh ohrožený (EN).

Ochrana přírody: Legislativní možnosti ochrany dočasného výskytu populace. Pozitivní ovlivnění výskytu druhu lidskou činností.

Další dvě vycházky v krajině mezi Ledčí, Lipnicí a Světlou uspořádáme v září a říjnu 2015