Editum, o.p.s.

Geologická sbírka základních hornin

Sbírka vzorků základních hornin

Sbírka vzorků základních hornin

Sbírka vzorků základních hornin obsahuje šest vyvřelých, šest usazených a šest přeměněných
hornin, tj. dohromady 18 vzorků hornin. Jde o horniny, které tvoří největší část zemské kůry,
tj. o druhy nejvýznamnější z přírodovědného i technického hlediska. Jednotlivé vzorky mají
zhruba velikost menší pěsti a hmotnost kolem 0,5 kg, takže jsou dostatečně velké, aby na nich
byl dobře patrný charakter horniny a všechny její vlastnosti. Vzorky pocházejí z lokalit, kde
se horniny vyskytují ve svém nejtypičtějším vývoji, jsou nezvětralé a čisté. Vzorky jsou po
šesti umístěny ve třech pevných a trvanlivých kartonových kazetách, každý ve vlastní
krabičce s vloženou zalaminovanou etiketou.

Konkrétně jde o následující horniny:

VYVŘELÉ

Žula z Dolního Města u Světlé n. Sáz.
Žula z Ruprechtic u Liberce
Granodiorit z Chlumu u Blatné
Gabro z Pecerad u Týnce n. Sáz.
Čedič ze Soutěsek u Děčína
Znělec z Ústí n. L.

USAZENÉ

Slepenec z Čenkova u Příbrami
Pískovec z Podhorního Újezdu u Hořic
Prachovec ze Skryjí u Rakovníka
Jílovec z Nehvizd u Čelákovic
Slínovec z Přibylova u Skutče
Vápenec z Tmaně u Berouna

PŘEMĚNĚNÉ

Fylit z Jirkova u Železného Brodu
Svor z Ratají n. Sáz.
Pararula z Ledče n. Sáz.
Ortorula z Vlastějovic n. Sáz.
Mramor z Bohdanče u Zbraslavic
Amfibolit z Markovic u Čáslavi

 
O horninách se ve školní výuce pojednává zejména v rámci prvouky, přírodovědy,
přírodopisu, zeměpisu a samozřejmě také v průřezovém tématu RVP ZV Environmentální
výchova. Obsah kolekce je v souladu s používanými učebnicemi a odpovídá Rámcovým
vzdělávacím programům. U všech písemných materiálů dodávaných s kolekcí zvláště dbáme
na srozumitelnost výkladu bez potřeby zvládnutí oborové geologické terminologie.

V případě zájmu lze po domluvě uskutečnit přednášky o horninách i jiných geologických
tématech, případně uspořádat v okolí školy terénní vycházky, na nichž se účastníci seznámí
s horninami a zajímavými geologickými jevy přímo na výchozech v přírodě – vše přístupnou
formou úměrnou věku a zájmu účastníků. V rámci těchto vycházek lze podle místních
podmínek a dohody vytvořit také speciální sadu vzorků hornin z navštívených lokalit.