Editum, o.p.s.

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva společnosti Editum, o.p.s. za rok 2013

ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 231/2010 Sb.. (dále jen Zákon).

 

A. Úvod

 

Základní údaje organizaci:

název, IČ:                            Editum, o.p.s., IČ: 01775880

sídlo:                                     Stínadla 1046, 58401 Ledeč nad Sázavou

právní forma:                   obecně prospěšná společnost

zapsaná:                              1. 7. 2013, Krajským soudem v Hradci Králové spis. značka O 362,

správní orgány:               dozorčí rada,  správní rada

statutární orgán:              ředitel Ing. Jiří Hladovec

Podrobnosti týkající se způsobu jednání řízení, kontroly společnosti vyplývají ze Zákona a Zakládací smlouvy.

 

Kontakty:

ředitel: Ing. Jiří Hladovec

kontakty: tel. 776168022, jhladovec@email.cz, www.editum.cz

 

Stručné shrnutí činnosti společnosti ve sledovaném období:

Editum, o.p.s. (dále jen společnost) byla založena jako platforma pro neziskovou činnost v oblasti ochrany životního prostředí, přírodovědného a environmentální vzdělávání a osvěty (viz. zakládací smlouva).

Vzhledem k tomu, že společnost byla zapsaná v průběhu roku a do konce roku nezískala pro svou činnost žádnou podporu z vnějšku, spočívala činnost společnosti především z nutné administrativy spojené s existencí společnosti a dále s přípravou záměrů a aktivitami k zajištění podpory pro tyto projekty. Výdaje vydané ve sledovaném období v souvislosti s těmito aktivitami (poštovné, tisk, správní poplatky) byly hrazeny ze soukromých prostředků Ing. Jiřího Hladovce a Mgr. Marka Chvátala, práce byla vykonávána dobrovolnicky. Sídlo společnosti poskytoval Mgr. M. Chvátal na své soukromé adrese bezplatně. Společnost ve sledovaném období realizovala jedinou zakázku a to odborné služby v oblasti ochrany fauny pro odběratele Stanice Pavlov, o.p.s.. Za tyto služby zaplatil odběratel společnosti 10 000 Kč. Práce na dodávce prováděli členové společnosti dobrovolnicky a bezplatně. Uvedený příjem je jedinou položkou účetnictví společnosti v roce 2013. Společnost ve sledovaném období neměla zaměstnance a neuzavírala žádné pracovní smlouvy.

Protože společnost nedosáhla zákonem stanoveného obratu nevznikla povinnost zajistit účetní audit.

 

B. K jednotlivým položkám ustanovení § 21 Zákona

 

Obsah (dle § 21 Zákona, ve znění platném znění):

informace o:

a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,

b) lidských zdrojích,

c) výnosech v členění podle zdrojů,

d) vývoji a stavu fondů společnosti k rozvahovému dni,

e) stavu majetku a závazků společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,

f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných, služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost společnosti, včetně nákladů na mzdu ředitele a na odměny správní rady a členů dozorčí rady,

g) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

 

a) Činnosti vykonávané v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení o.p.s..

Vzhledem k tomu, že společnost byla zapsaná v průběhu roku a do konce roku nezískala pro svou činnost žádnou podporu z vnějšku, spočívala činnost společnosti z nutné administrativy spojené s existencí společnosti a dále s přípravou záměrů a aktivitami k zajištění podpory pro tyto projekty. Výdaje vydané ve sledovaném období v souvislosti s těmito aktivitami (poštovné, tisk, správní poplatky) byly hrazeny ze soukromých prostředků Ing. Jiřího Hladovce a Mgr. Marka Chvátala, práce byla vykonávána dobrovolnicky.

Společnost ve sledovaném období realizovala jedinou zakázku a to odborné služby v oblasti ochrany fauny pro odběratele Stanice Pavlov, o.p.s.. Za tyto služby zaplatil odběratel společnosti 10 000 Kč. Práce na dodávce prováděli členové společnosti dobrovolnicky a bezplatně.

 

 

b) Lidské zdroje

Veškerou práci a činnosti prováděli členové společnosti pro svou organizaci dobrovolnicky a bezplatně. Společnost ve sledovaném období neměla žádné zaměstnance a neuzavírala žádné pracovní smlouvy, dohody či jiná pracovně právní ujednání.

 

c) Výnosy

Jedinou položkou je příjem 10 000 Kč za odborné služby pro společnost Stanice Pavlov, o.p.s. jako odběratele.

 

d) Vývoji a stavu fondů společnosti k rozvahovému dni

Společnost nemá zřízení žádné fondy.

 

e) Stavu majetku a závazků společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře

Společnost vlastní finanční částku 10 000 Kč, jiný majetek nemá a nemá žádné závazky.

 

f) O celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných, služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost společnosti, včetně nákladů na mzdu ředitele a na odměny správní rady a členů dozorčí rady

Společnost ve sledovaném období nevynaložila žádné náklady.

 

g) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období

Společnost vznikla (byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností) 1. 7. 2013. Od vzniku společnosti k žádným změnám v zakládací listině, složení správních orgánů, osobě ředitele v účetním období nedošlo.

 

C) Účetní závěrka

obsahuje:

  1. Rozvahu v plném rozsahu
  2. Výkaz zisku a ztráty a celkové náklady.
  3. Přílohu

 

Rozvaha v plném rozsahu obsahuje částku 10 000 Kč a to v řádku 80,72, 85, 86, 94,91 a řádku 134 (pasiva celkem). Ostatní řádky jsou prázdné

 

Výkaz zisků a ztráty obsahuje částku 10 000 Kč a to v řádku 45,47, 81, 82 a 84(výsledek hospodaření celkem). Ostatní řádky jsou prázdné.

 

Textová příloha závěrky:

Obecně prospěšná společnost Editum, o.p.s. vznikla zápisem Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou O 362do rejstříku obecně prospěšných společností dne 1. července 2013. Veškeré relevantní informace o společnosti jsou veřejně dostupné v tomto veřejném rejstříku.

V roce 2013 společnost vykonávala pouze obecně prospěšnou činnost, společnost neměla zaměstnance a práce byla vykonávána dobrovolnicky. Jedinou položkou v účetním období byla jedna příjmová položka za obecně prospěšnou službu. V zákonném termínu (do 6 měsíců od skončení účetního období) bude zveřejněna výroční zpráva a založena do sbírky listin.

 

Účetní závěrka byla zpracována k 31. 12. 2013